Lưu trữ trong khu, đặt trong tổ, sống trong hive

Ngoài ra, đọc giải thích của tổ ong.