Thối

Giấc mơ của cái gì đó là thối tượng trưng cho tiềm năng lãng phí hoặc thất bại để sử dụng cơ hội. Trì trệ.