Praha

Nếu bạn nhìn thấy Prague trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy tình hình đó là minh bạch vào thời gian này trong cuộc sống của bạn.