Hội đồng

Nếu bạn đã cưỡi hội đồng quản trị, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy cách bạn bắt đầu di chuyển về phía trước và con đường bạn đang đấu tranh với với những khó khăn.