Họ anh thảo

Để xem mồi trong giấc mơ của bạn, nó có ý nghĩa của cuộc sống hạnh phúc cân bằng. Priming cũng đứng ra như là một điềm của tự do từ giả mạo hoặc ô nhiễm. Ngoài ra, nó đại diện cho thanh niên và sức sống.