Nhảy

Mơ ước rằng bạn đang nhảy vào một đối tượng có nghĩa là bạn cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu và mong muốn của bạn sau khi một số nỗ lực và đấu tranh. Xem các diễn giải của ý nghĩa về nhảy.