Củ cải

Để xem hoặc nếm các cải ngựa được hiểu là tiềm thức đề nghị rằng bạn nên hoặc rằng bạn đã thực hiện một tuyên bố rất mạnh. Bạn có thể xúc phạm đến những người khác mà không biết.