Internet Radio

Ước mơ về một chương trình Internet Radio tượng trưng cho những kinh nghiệm hoặc tương tác với những người khác, nơi có kiểm soát tuyệt đối. Bạn hoặc người khác muốn trực tiếp dòng chảy của các ý tưởng hoặc kiểm soát hoàn toàn tình hình với người khác.