Phục hồi

Nếu bạn đang ở trung tâm phục hồi chức năng, thì điều đó có nghĩa là bạn cuối cùng đã thoát khỏi tất cả những tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Có lẽ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu những điều hơn một lần nữa bởi vì bạn đã trở thành một người hoàn toàn mới.