Sundial

Dreaming của Sundial là bắt tưởng tượng của bạn. Có một số yếu tố trong cuộc sống của bạn mà không thực tế và không thể được hoàn thành. Hãy chắc chắn rằng bạn có được căn cứ và không quá trí tưởng tượng của người.