Remo

Mơ ước rằng bạn đang chèo thuyền cho thấy một cách cứng và cứng hoặc hành trình. Ông có thể nói với bạn rằng bạn đang làm việc một cách khó khăn. Ngoài ra, nó có thể đại diện cho sự tiến bộ tinh thần và hành trình cảm xúc của bạn.