Làng IWE

Nếu bạn nhìn thấy những glitterers trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy sự giàu có trong công ty của bạn. Nếu bạn đã làm việc với các respigadora, sau đó có nghĩa là bạn sẽ đạt được một số xung đột nhiều hơn với các đối thủ cạnh tranh của bạn.