Street

Ước mơ về một đường phố tượng trưng cho con đường của cuộc sống mà họ dẫn dắt. Làm thế nào tình hình cuộc sống của bạn hoặc sự lựa chọn là chơi ra ngoài. Nếu bạn biết các đường phố sau đó cảm xúc của bạn hoặc những kỷ niệm về nó tượng trưng cho nơi bạn đang có tinh thần hoặc về mặt cảm xúc trong cuộc sống của bạn.