Ruins

Những ước mơ về di tích cổ tượng trưng cho những kỷ niệm hay nỗi nhớ của một cái gì đó mạnh mẽ trong quá khứ của nó đã biến mất. Một cái gì đó về bạn hoặc quá khứ của bạn mà sử dụng để được quan trọng và không được nhận thấy bởi những người khác nữa. Để lại một thành phố đổ nát tượng trưng cho tình bạn hoặc khả năng của họ để xã hội trong một cách nhất định đã bị mất. Các hình thức tương tác với những người khác mà không còn có thể.