Bảo vệ cuộc sống

Mơ ước và thấy rằng một thuyền cứu sinh được hiểu là sự gợi ý của tiềm thức để bạn xem xét rằng có thể có một nhu cần để giúp đỡ trong việc đối phó với những cảm xúc của bạn. Bạn muốn được giải cứu từ một tình huống hiện nay là ngoài tầm kiểm soát của bạn.