Máy trả lời

Nếu bạn mơ thấy một máy trả lời nó có nghĩa là bạn không chú ý đến một người đang cố gắng để cho bạn biết một cái gì đó quan trọng. Có lẽ một cái gì đó cho bạn là khó hiểu.