Già

Nếu bạn là một già trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy tiềm năng của bạn mà chưa được sử dụng. Hãy chắc chắn rằng bạn làm việc chăm chỉ, đủ để thực hiện những gì bạn muốn.