Kebab Shish

Những ước mơ về Shish-kabob tượng trưng trải qua một tình huống mà bạn có chắc chắn nhận thấy một cái gì đó làm chính xác những gì bạn muốn. Thưởng thức một kinh nghiệm mà không có gì là không kiểm soát, hoặc làm bất cứ điều gì bạn không thích. Thưởng thức thậm chí là không thể ngăn cản, nhận thấy một tổng số người chiến thắng, hoặc không có vấn đề. Tiêu cực, kebab Shish có thể phản ánh sự sợ hãi của đang được nhận thấy hoàn toàn xấu hổ của người khác. Nó cũng có thể là đại diện của tổng số kiểm soát hoặc thống trị được hiển thị và đánh giá cao.