Skate

Những giấc mơ bạn đã cưỡi một Skateboard cho thấy những niềm vui và bên vui tươi của bạn. Bạn là người duy chỉ không ngại thử một cái gì đó mới và/hoặc nhìn trẻ con. Về mức độ tâm lý, giấc mơ có nghĩa là khả năng của bạn để làm những điều khó khăn dường như đơn giản để điều trị.