Atlas

Ước mơ của một Atlas tượng trưng cho kiến thức khéo léo. Có tất cả các câu trả lời trong một số lĩnh vực cụ thể hoặc kỹ năng. Khả năng kiểm soát toàn bộ người hoặc hoàn toàn thao tác tình huống cho một kết quả mong muốn. Một bản Atlas có thể là một dấu hiệu cho thấy không có gì còn lại để học ở một số khu vực. Tiêu cực, một Atlas có thể phản ánh một khả năng lão luyện để thao tác người, hoặc thay đổi những gì đang xảy ra để giữ cho người dân được quản lý. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang rất quan tâm về chuyên môn đến mức mà các khu vực khác đang đau khổ.