Truyền

Để ước mơ của truyền, nó chỉ ra sự cần thay đổi, như thể nhận được cùng với các trường hợp bạn được bao quanh bởi.