Transvestism

Nếu bạn đang mơ, những gì người khác đã được hoặc thậm chí là Cross-dressing, chỉ ra rằng bạn cần phải thể hiện và nhận ra phía nam tính của bạn, cho dù bạn là một người phụ nữ hay bên nữ tính của bạn, nếu bạn là một người đàn ông.