Turban

Để mặc các turban trong một giấc mơ, là không có khả năng của mình đối mặt với thực tế. Có lẽ bạn đang cố gắng để đáp ứng những mong đợi của thế giới bên ngoài, nhưng tôi nghĩ rằng nó rất khó khăn cho bạn.