Clothesline

Những ước mơ về quần áo trên một clothesline treo tượng trưng cho mong muốn của bạn để sửa chữa các vấn đề bằng cách đi xa của riêng bạn. Bạn có thể buồn, tức giận hoặc xấu hổ và giữ khoảng cách của bạn từ những người khác cho đến khi ông cảm thấy tốt hơn. Một clothesline cũng có thể là đại diện của bạn mong muốn không tham gia vào các vấn đề của người khác. Tiêu cực, một clothesline có thể đại diện cho một ai đó lúng túng và làm cho họ đối mặt với một vấn đề cho mình. Ngoài ra, một clothesline có thể đại diện cho nỗ lực của bạn để chờ đợi thời gian của bạn, biết rằng vấn đề này sẽ sửa chữa chính nó hoặc rằng kẻ thù cứng đầu được đảm bảo để mất nếu bạn là bệnh nhân đủ.