Rỗng

Nếu trong giấc mơ mà bạn nhìn thấy, cảm thấy hoặc làm điều gì đó với sự trống rỗng, nó có nghĩa là làm việc không hiệu quả, hoặc cái gì đó là mất tích trong cuộc sống của bạn. Không có gì để hiển thị tất cả những nỗ lực mà bạn đã dành cho một dự án hoặc phát triển.