Tĩnh mạch

Các tĩnh mạch trong một giấc mơ cho thấy cấu trúc cơ bản mà bạn đã thực hiện. Có lẽ bạn có một dự án rất quan trọng mà nhiều điều phụ thuộc vào cách nó sẽ tiếp tục. Các tĩnh mạch cũng cho thấy những thách thức mà sẽ kiểm tra hiệu suất của bạn.