Cello

Nếu bạn nhìn thấy Cello trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy những thành tựu đến thông qua sự sáng tạo của bạn. Bạn là người có thể duy trì mạnh mẽ và ổn định.