Tầm nhìn

Giấc mơ, trong đó bạn có tầm nhìn, biểu thị các khía cạnh tinh thần nảy sinh. Có lẽ giấc mơ cho thấy cái gì đó đã được biết đến, nhưng không hoàn toàn nhận ra. Mặt khác, giấc mơ có thể cho thấy không có khả năng liên lạc với những người được bao quanh bởi.