Lễ tạ ơn

Nếu bạn ước mơ tạ ơn, sau đó nó chỉ ra rằng kết nối bạn có với gia đình, bạn bè và người thân của bạn. Lễ Tạ ơn là ngày của mọi người treo ra cho một bảng. Tình yêu và cảm xúc tích cực khác được bày tỏ về phía những người được bao quanh bởi. Có lẽ có những người đã đưa cho bạn rất nhiều lời khuyên hỗ trợ, vì vậy bạn cảm thấy biết ơn đối với họ.