Trang trại

Những ước mơ về luân xa mà tượng trưng cho sự liên kết tình cảm hoặc tinh thần, hoặc tự Trung tâm. Tích cực, nó có thể phản ánh cảm xúc của được nhiều hơn về mặt tinh thần hoặc tinh thần kết nối. Tiêu cực, nó có thể phản ánh một số khu vực của cuộc sống của bạn mà cảm xúc hoặc phần thuộc linh bị chặn hoặc ngắt kết nối.