Băng

Nếu bạn đã sử dụng băng trong một giấc mơ, giấc mơ này chỉ ra những trở ngại bạn phải đối phó với.