Cơ sở Hồi giáo

Những ước mơ về một cơ sở Hồi giáo tượng trưng cho một thái độ khó để hy sinh tất cả hạnh phúc để được hoàn hảo. Con người hoặc tình huống mà sợ bạn vì không được siêu bảo thủ hoặc đạo Đức trong cùng cực. Nó cũng có thể là đại diện của sự sợ hãi của hình phạt hoặc hậu quả để cảm thấy tốt hay đang được cởi mở-minded một lần trong tất cả. Ghen tị đáng sợ rằng ai đó được hưởng tự do. Tiêu cực, một cơ sở Hồi giáo có thể phản ánh Thái độ của riêng cực của mình về việc tuân thủ một chính sách nhân sự.