Tương lai

Ước mơ được trong tương lai có thể phản ánh các cuộc thảo luận, Hy vọng hoặc lo ngại về những gì dự kiến sẽ xảy ra. Được gần gũi với những người đang ở phía trước của bạn hoặc cao hơn bạn. Suy nghĩ về những gì bạn mong đợi để xảy ra. Idealize kết quả tiềm năng. Cảm thấy lo lắng về tương lai. Ngoài ra, mơ ước được trong tương lai có thể đại diện cho cảm giác của bạn không phải lo lắng nhiều hơn về những vấn đề mà trước đây không có cách nào để đối phó với. cuộc sống có thể cảm thấy dễ dàng hơn và các giải pháp được gần gũi hơn.