Caveman

Một giấc mơ của thượng cổ tượng trưng cho bạn hoặc một người nào khác thiếu văn minh, các tiêu chuẩn, hoặc cao hơn. Là xã hội nguyên thủy hoặc thiếu hương vị tốt. Không thông báo khi nói đến các tiêu chuẩn sống cao hơn. Bạn hoặc một người hiểu rằng họ đang rất nguy hiểm.