Crater

Miệng núi lửa trong một giấc mơ chỉ ra những yếu tố được nhìn thấy, từng chút một, chỉ trong thời gian này của cuộc đời mình. Tâm trí cao siêu của bạn mở ra và cho phép bạn biết bằng các phần khám phá của bạn. Giấc mơ cũng cho thấy thành thạo cuối cùng của cuộc đời mình.