Để xem một máy nướng bánh mì trong một giấc mơ, nó bắt đầu suy nghĩ trí tuệ nhanh chóng của nó. Bạn là người mất những thứ và làm cho họ thành công.