Quân sự

Để xem quân đội được giải thích như là ước mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là cơ quan cứng nhắc và đàn áp tình cảm. Hành động kỷ luật có thể được đưa ra. Nếu bạn phục vụ với quân đội, thì giấc mơ này có thể đại diện cho những trải nghiệm đời thực và những kỷ niệm của chúng tôi.