Màn hình

Những ước mơ về một màn hình máy tính tượng trưng cho nhận thức của bạn về một cái gì đó bạn hoặc người khác là suy nghĩ về. Xem xét màu của màn hình cho biểu tượng bổ sung.