Mustang, Mustang, ngựa BRAVIA

để tương tác với hoặc nhìn thấy một Mustang, khi bạn đang mơ ước, có ý nghĩa biểu tượng và đề nghị sự xâm lược, savagery, lust và hoang tình dục, nhân vật hoặc hiệu lực giới tính và gợi ý một số khả năng tham gia vào hoạt động tình dục.