Arado

Nếu bạn đã thấy những plow trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy sự phát hiện của các tài năng mới có thể ngụ ý trong cuộc sống của bạn.