Rất nhiều

Ước mơ của việc có một sự phong phú lớn của các yếu tố phù hợp, có nghĩa là bạn phải chăm sóc thu nhập của bạn và nguồn cung cấp mà bạn có. Mơ ước với sự phong phú trong giấc mơ cũng dự đoán rằng chăm sóc sức khỏe của bạn, chắc chắn rằng bạn không bị bệnh. Nếu bạn mơ ước có một sự phong phú rất lớn của các loại khác nhau của sự vật, nó đại diện cho tương lai của bạn như hạnh phúc, thành công, may mắn và lợi nhuận.