Androgynous

Khi bạn ước mơ của một ai đó đang được một androgynous nó có nghĩa là bạn đang cố gắng để đặt hai điều hoàn toàn khác nhau với nhau. Có thể có cái gì đó đã thay đổi hoặc được tích hợp, nếu không bạn sẽ không thể di chuyển một và sẽ có nhiều nghi ngờ như là kết quả của việc không thể giải quyết vấn đề này.