Lust

Dreaming của lust cho thấy rằng bạn đang thiếu hoặc cảm thấy không hài lòng trong một số khía cạnh của cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn cần phải thực hiện một số tự kiểm soát.