Stoppers Cork

Giấc mơ với một nút chai tượng trưng cho các vấn đề còn lại ngoài cho đúng thời gian. Giữ một bí mật hoặc thông tin nhất định cho đến nay. Nó cũng có thể là đại diện của các kế hoạch đó là giữ một giữ cho đến khi đúng thời gian.