Carpenter

Nếu bạn là người thợ mộc trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy khả năng của bạn để đối mặt với những rào cản và thách thức mà cuộc sống đã đặt cho bạn. Mặt khác, giấc mơ có thể đề nghị bạn bắt đầu suy nghĩ một cách khác nhau và chuyển đổi quan điểm của bạn đối với người khác.