Castor

Nếu bạn ước mơ của một hải ly đó là xây dựng một đập, nó có nghĩa là công việc khó khăn mà phải được thực hiện nếu bạn muốn đạt mục tiêu của bạn. Hải ly đại diện cho một người là rất khó khăn để làm việc, không có vấn đề hoàn cảnh. Có thể có điều kiện khó chịu, những người thù địch, bạn phải làm kinh doanh với, nhưng hãy nhớ, mà không có vấn đề như thế nào không giống nhau, cần luôn có giải pháp nếu bạn muốn hoàn thành mục tiêu. Kiên nhẫn là điều quan trọng nhất mà đã thống trị cuộc sống của bạn. Nếu hải ly là chết: phí không thể ngăn ngừa bằng hành vi riêng của mình.