Xây dựng cơ thể

Những ước mơ về một cơ thể xây dựng tượng trưng cho một khía cạnh của mình là người luôn nhận thức được quyền lực của mình và không muốn mất nó. Bạn hoặc một người luôn duy trì quyền lực hoặc tìm những cách tin tức để phát triển nó. Một số khu vực của cuộc sống của bạn, nơi bạn đang chăm sóc để vẫn được trao quyền. Ngoài ra, một người xây dựng cơ thể có thể phản ánh nỗ lực của bạn để phát triển hiệu lực hoặc cải thiện bản thân.