Daily

Nhật ký của một giấc mơ đại diện cho những kỷ niệm, quá khứ và bí mật được ẩn. Có lẽ bạn đang cố gắng để nhìn lại câu chuyện của bạn để tìm thấy một số câu trả lời… hoặc bạn đang cố gắng để có được một chút riêng tư khi đưa ra quyết định quan trọng. Xin vui lòng xem ý nghĩa của tờ báo.