Lạ

Nếu bạn nhìn thấy nó như là lạ trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy một số cảm xúc của bạn đang thu hút sâu bên trong bạn và bạn không thể hiển thị chúng. Mặt khác, giấc mơ cho thấy người không biết những người sẽ giúp bạn để các khía cạnh của cuộc sống của bạn cần hỗ trợ.