Đo băng

Giấc mơ về một băng đo tượng trưng cho nỗ lực của bạn để đo lường hoặc cảm thấy sức mạnh hoặc mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hiểu chính xác những gì bạn cần và không có gì hơn. Làm điều gì đó để kiểm tra một người hoặc tình hình để cảm thấy như thế nào mạnh mẽ hoặc có khả năng họ đang có. Nó cũng có thể là đại diện của một so sánh bạn đang sử dụng để nhận thấy rằng một cái gì đó là xấu hoặc cái gì là mạnh mẽ. Bạn có thể đang cố gắng tìm ra lý do tại sao một người nào đó có thể làm điều gì đó và bạn có thể không. Ngoài ra, một thước đo băng có thể phản ánh chuẩn bị của bạn hoặc nghiên cứu trước khi làm bất cứ điều gì. Tìm hiểu bao nhiêu cảm xúc, xâm lược hoặc làm việc nên đạt đến một mục tiêu. Tiêu cực, bạn có thể nghi ngờ hoặc cố gắng để xem những gì bạn có thể thoát ra.